+

AH-755 Technický popis v revizní zprávě

Prosím o odpověď na otázku, zda může být v revizní zprávě elektrické instalace uveden takto formulovaný "Technický popis" a zda je tato formulace v souladu se současnou legislativou.

1. Technický popis

1.1 Předmětem revize bylo podrobné přezkoumání elektrické instalace podle ČSN 33 1500:1990 a ČSN 33 2000-6 ed. 2:2017, a to dílny nové tvarovny v rozsahu rozváděče R2 pole č. 1, světelných obvodů, zásuvkových obvodů, motorových obvodů, tzn. včetně elektrických přívodů ke strojním zařízením ukončených na přívodních svorkách hlavního vypínače (tj. dělící místo mezi elektrickou instalací a bodem připojení pevně připojeného elektrického předmětu); stroje pevně připojené k elektrické síti lze považovat za součást elektrické instalace.                      

Na strojní zařízení je potřeba pohlížet dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, jako na stanovené výrobky. Strojní zařízení je tedy výrobkem ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., na něhož se vztahuje nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení.                                           

Obecně se dá určit, že ověřování strojních zařízení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci (pracovníků obsluhy, údržby apod.) se provádí ve lhůtách podle vnějších vlivů v daném provozu a kontroly se provádí ve lhůtě 1krát za 12 měsíců dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb.                                                 

Stroje připojené k elektrické síti pohyblivým přívodem s vidlicí nebyly předmětem revize; tato zařízení nelze považovat za součást elektrické instalace a je nutno na nich provádět zkoušky pro ověření bezpečnosti elektrického zařízení strojů.

Cílem revize bylo zjištění stavu elektrické instalace z hlediska nebezpečí vzniku úrazu elektrickým proudem, dále ověření jištění a uložení vedení. Stávající elektrická zařízení, která nejsou výslovně popsána touto zprávou o revizi, nejsou její součástí. Revize se netýká změn a úprav elektrické instalace, které byly provedeny po datu ukončení této revize.  

Ivo Pecha

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 22. 2. 2021
 
 
Facebook
Twitter Obchod IN-EL