+

AD-559 Elektrické rozvody z hlediska požární bezpečnosti

Studuji normy ČSN 73 0802, ČSN 73 0810 a ČSN 73 0848 a nějak tyto normy nedokážu pochopit.

Pokud mám budovu, ta je rozdělena do požárních úseků s nějakou požární odolností… Rozumím tomu, že když mám únikovou cestu (chráněnou, nechráněnou) nebo zařízení, které musí zůstat v provozu po určitou dobu hoření, musím splnit podmínky norem (typy kabelů, jejich funkčnost při požáru – např. požární čerpadlo musí být funkční 30 minut po dobu požáru, takže elektroinstalace k tomuto čerpadlu musí vydržet požár po dobu 30 minut – pak může shořet).

Ale pokud mám kabely, které vedou z jednoho požárního úseku do jiného, musím dodržet prostupy mezi těmito úseky (nesmím prostup kabelů degradovat tak, aby se oheň dostal do jiného požárního úseku po stanovenou dobu – tedy požár musí být ohraničen pouze v tom jednom požárním úseku, kde vznikl požár; pro kabel tedy použiju prostupy kabelů s například EI 60). Tomu také asi rozumím.

Ale již nerozumím následujícímu:

Pokud mám kabely, které napájí zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu – např. osvětlení, zásuvky, podružné rozváděče apod., tak bych měl dodržet ČSN 73 0802 čl. 12.9.3 – pokud jsou kabely vedeny pod omítkou a splňují soubor norem ČSN IEC 60331 (s odkazem na článek 12.9.2 c), tak je to zřejmě v pořádku. Ale pokud mám kabely volně vedeny v drátěných kabelových žlabech nebo jiných žlabech například od fy KOPOS a jejich hmotnost přesáhne 0,2 kg na m3 měly by být požárně posouzeny. Tedy PBŘ by mi mělo určit i způsob vedení vodičů v jednotlivých požárních úsecích (tedy zda kabely mohou být volně vedeny – jsou požárně posouzeny anebo musí být třeba opatřeny ochranným nástřikem v případě vedení na drátěných kabelových žlabech nebo že musí kabelový žlab splňovat to a to… Nebo musí být vedeny pod omítkou apod. Tedy zhotovitel PBŘ by měl uvažovat i s elektrickým zařízením, které může v úseku zahořet a můžou hořet i kabely… Zhotovitel PBŘ by měl tedy vědět, co kde bude v jednotlivých požárních úsecích za elektroinstalaci a v PBŘ popsat, jakým způsobem má být elektroinstalace v těchto úsecích vedena a jaký materiál mají mít rozváděče atd. Vykládám si to správně?

Další obsah stránky je přístupný pouze pro předplatitele
Vytvořeno: 13. 4. 2018
 
 
Facebook Obchod IN-EL